Nicolás Gómez Dávila: Egy jobbos a balnak! - Széljegyzetek - Kommentekkel 13. rész 2.

Ebben a részben folytatjuk a modernségre vonatkozó fontosabb széljegyzetek közlését és azok kommentjeit.

A sorrend változatlan: először, idézőjelek között és dőlt betűkkel Gómez Dávila széljegyzetei szerepelnek, s ezeket követik a kommentek.

„A modernizmus a fellengzősség kezdeti megnyilvánulásából születik; modern az, ami látszólag megengedi, hogy figyelmen kívül hagyjuk az emberi természetet.”*

A modernség ma már nemcsak látszólag engedi meg az emberi természet figyelmen kívül hagyását, hanem a leghatározottabban meg is követeli azt, és jaj annak, aki akár egy szalmaszálat is mer tenni e követelés útjába. Korunk imperatívusza: a legfőbb természetesség a természetellenesség.

A modern ember örömujjongással támogat bármiféle anonim szolgaságot.

Ugyanis nagy ravaszul már korán a fejébe verték, hogy a szolgaság mindig személyes függésen alapul. Ezért a személytelen szolgaságot már szabadságnak veszi, s már ujjong is érte.

„A modern ember többet pusztít, amikor épít, mint amikor pusztít.”

Éspedig azért, mert amikor épít, nemcsak azt pusztítja el, ami azt megelőzően létezett, hanem azt a többi lehetőséget is elpusztítja, amelyek megvalósítását épp az ő építő tevékenysége teszi lehetetlenné. Ezért jobb, ha hagyjuk pusztán csak rombolni.

„A modern ember szilárdan hisz abban, hogy csak az hiteles, ami tisztátalan."

Nem csoda; már Heidegger azt vallotta, hogy az ember a hiteltelenség mocskából csak-egy pillanatra tud kiszakadni és hitelessé válni. S ha ezt sokszor teszi, akkor a hitelesség is beszennyeződik. A közember csak a végkövetkeztetést vonta le.

„A modern ember ’változásnak’ mondja, amikor egyre gyorsabban halad ugyanazon az úton, ugyanabba az irányba.

Az elmúlt háromszáz évben csupán ily módon változott a világ.

A modern embert még az igazi változások puszta gondolata is felháborítja és megrémíti.”*

Ösztövér vadászagárként immáron háromszáz éve rohan ugyanazon cél felé, ami annál gyorsabban távolodik tőle, minél gyorsabban ered a nyomába.

„Ne mondjuk ki őszintén a modern ember előtt, hogy ez a mostani világ mennyire közönséges: ő éppen ezt a közönségességet tartja elbűvölőnek és csábítónak ebben a modern világban.”*

Nem tartozunk annyival az igazságnak, kedves Gómez Dávila, hogy felvilágosítsuk? Ó nem! Hiszen épp azért tartják a modern világot elbűvölőnek és csábítónak, mert előzőleg már fel lettek világosítva; mai nyelven szólva: már érzékenyítve lettek rá.

„A modern embernek nincs belső élete; legfeljebb belső konfliktusai vannak.”*

Ó, Spengler már régen megírta ezt, legfőképpen a modern, világvárosi nőről. De neki még legalább lelki konfliktusai vannak; a modern, világvárosi férfinak viszont – ott, belül – már csak kalkulációi és olykor altesti gerjedelmei vannak.

„Miközben a modern gép napról napra bonyolultabb, a modern ember napról napra kezdetlegesebb.”*

A kettő közötti okozati összefüggés pedig az alábbi, bármily paradoxnak tűnik is: minél bonyolultabb a modern gép, annál kezdetlegesebb alkatrészként kívánatos hozzá az azt létrehozó modern ember.

„A modern ember úgy képzeli, hogy elegendő kinyitni az ablakokat ahhoz, hogy kikúrálja a lélek fertőzését; s hogy nem szükséges eltakarítani a szemetet.”

A feje tetején állnak a dolgok: épp a modern embert kell megakadályozni abban, hogy a gyógykúrát ő végezze, hiszen őmiatta fertőződött meg a lélek, mégpedig vészesen, és miatta szaporodott fel a szemét, szintén vészesen. Olyan ez, mintha azokra bíznák a COVID-19 vírus okozta járvány felszámolását, akik előidézték azt.

„A modern ember azon nyomban elfelejti a katasztrófák tanulságát, noha azok jobb belátásra bírják még az ostobát is.”

Ez a feledékenység a természeti katasztrófákra is vonatkozik – ezekre talán kevésbé –, de a történeti katasztrófák esetében szinte döbbenetes. Példának okáért: a 2006-2010 közötti kormányok csapnivaló politikája a katasztrófa peremére sodorta országunkat; ezek az erők jövőre szeretnének visszakerülni a hatalomba. És vannak emberek – szerencsére nem sokan –, akik hitelt adnak nekik. Ez a feledékenység csimborasszója.

A modern ember tévedései megbocsáthatóbbak lennének, ha egyre elégedettebb felsőbbségi tudattal nem ismételné meg minduntalan azokat.

Ebben roppant alacsony történelmi ismeretei játszanak döntő szerepet. A nyugati (és hazai) baloldalt ismét forradalmi láz fűti, hogy „most már aztán tényleg” megvalósítják az igazságosság és egyenlőség társadalmát, nem véve tudomást arról, hogy ezzel – roppant véráldozatokat hozva – már 250 éve sikertelenül próbálkoznak. S a kudarc most sem marad el.

„Amikor valamely döntés indítéka nem gazdasági, a modern ember elámul és megijed.”

Ami nem is csoda, hiszen jó okkal hiszi azt, hogy valami rossz fát tett a tűzre.

„A modern ember megsüketíti magát a zenével, hogy ne kelljen saját magát hallania.”

Először is: nevezhető még egyáltalán zenének az, amivel megsüketíti magát? Aztán: van még egyáltalán olyan, hogy „saját maga”, amit el kellene hallgattatni a süketítő zenével? Itt is megtalálja a zsák a foltját.

„A jelenlegi ’két kultúra’ nem az irodalmi és a tudományos kultúra, hanem az, amelyik magasztalja vagy vádolja a modern embert.”

Kérdés az, hogy egyáltalán nevezhető-e még kultúrának az, ami vád- és védőbeszédekkel illeti a modern embert. Erős kétségeink vannak efelől. Ha viszont kétségeink megalapozottak, akkor nem „két kultúráról” beszélhetünk, hanem egyről sem.

„A modern ember nem is annyira a démoni bírhatnéknak, mint inkább az ostoba eszmék gyarmatosításának áldozata.”

A széljegyzet két apró módosításra szorul. Az egyik: ez a két tényező mind a mai napig egymással párhuzamosan halad, bár az utóbbi időkben érezhetően nőtt az utóbbi súlya. De azért a másik sem szorul a háttérbe. Hülyülés és bírhatnék ugyanis nem úgy viszonyul egymáshoz, mint a mérleg két serpenyője, csak ez utóbbiak esetében igaz: ha az egyik felmegy, akkor a másik lefelé mozog.

A másik: épp emiatt a modern ember nem áldozat, hanem egyszerre bűnös és balek.

Ami nem fizikai szükségszerűség, a modern ember számára egyszerű, önkényes konvenciónak tűnik.

Sok más mellett ilyen a morál és a jog is. S ha önkényes konvenciók, akkor kénye-kedve szerint csűrheti-csavarhatja őket. A modern világ nemcsak erkölcsi elmezavar (moral insanity), hanem éppúgy jogi elmezavar (legal insanity) is.

„A modern ember magánya a világegyetemben az úr magánya hallgatag rabszolgák között.”

S magányában nem veszi észre a rabszolgák vészjósló hallgatagságát. De amikor ezek megszólalnak, akkor már késő lesz.

„A modern ember nem szeret, hanem menedéket keres a szeretetben; nem remél, hanem menedéket keres a reményben; nem hisz, hanem menedéket keres egy dogmában.”

Hit, remény, szeretet; a sarkalatos teológiai erények. Gómez Dávila szerint a modern ember alkalmasint felkeresi ezeket, de nem önmagából kiindulva vagy kegyelemtől eltelve, hanem űzött vadként, menekülve… de mi elől is menekül? Saját maga elől.

„A modern ember nem tud szabadulni a kísértéstől, hogy a megengedettet a lehetségessel azonosítsa.”

Vagyis amit lehet, azt szabad is egyúttal. A modern ember feje fölül eltűnt az a hatalmas jótevő, aki – mint a vásott kisgyermeknek, aki valamilyen csínyt készül elkövetni – adott esetben rácsap a kezére, hogy „te kis gézengúz, ezt nem szabad!”

„A modern ember azt nevezi valóságnak, amit egy, a dolgok manipulálható vonásainak megragadására korlátozott észlelés fog fel.”

Ezért szenved vele született vakságban, még akkor is, ha a szemében látszólag fénylik az értelem.

„A modern ember úgy bánik a világegyetemmel, mint ahogy egy elmeháborodott bánik egy gyengeelméjűvel.”

Azt, hogy a modern ember egyre inkább úgy viselkedik, mint egy elmebajos, már régóta tudjuk. De hogy a világegyetemet gyengeelméjűnek tekinti, ez újabb fejlemény. Az még rendben is lenne, hogy a gyengeelméjűt védeni, óvni, pátyolgatni kell – ezt teszik manapság a zöldek. Ám ha ezt elmebajosként teszik, abból már nem sül ki sok jó.

„A modern ember azt hiszi, hogy valamely termék elemzése az összetevőkre redukálással azonos.”

Sajnálatos, hogy a modern ember ezt az eljárást saját magára is kiterjeszti. De akit így vizsgál, az már nem is egész és egységes ember, hanem pusztán csak egy részek halmazára hullott emberszabású lény.

A modern ember elsősorban egy olyan vallást keres, amely tagadja a kegyelmet.

Még hogy „Istennél a kegyelem”? Hogyisne! Hogy majd tőle árad ki rám a kegyelem? Ellenkezőleg! Én árasztom ki azt az egész világra, és jaj annak, aki akár csak gondolatban ellene merészel szegülni!

„A modern ember minden metafizikai dimenziót megtagad magától, és a tudomány puszta tárgyának tekinti magát.

De sikoltozik, amikor mint ilyet semmisítik meg.”

Épp a sikoltozás mutatja meg, hogy mégis volt benne valamennyi metafizikai dimenzió. De akkor már késő.

„A modern ember számára közömbös, ha saját életében nyomát sem leli a szabadságnak akkor, ha azt felmagasztosítva leli meg azok beszédeiben, akik elnyomják őt.”

Már csak ilyen a modern ember; vannak olyanok, akik a szegedi PICK szaláminak már a puszta illatától is jóllaknak.

„A modern ember szerencsétlensége nem az, hogy középszerű életet kell élnie, hanem az, hogy azt hiszi, egy olyan életet is élhetne, ami nem lenne középszerű.”

S szerencsétlenségét csak növeli, hogy mégis mindig el tudják hitetni vele ennek lehetőségét. A nyomorult balek pedig csak keresi, csak csörtet utána, mint az eltévedt vaddisznó a kukoricásban.

„Miután beszélgettünk egy ’ízig-vérig modern’ emberrel, belátjuk, hogy az emberiség kikecmergett a ’hit századaiból’, hogy beleragadjon a hiszékenység századaiba.”

S ahogy a középkori emberek nagy része is foggal-körömmel ragaszkodott a hitéhez, ugyanúgy tesz a modern ember is a hiszékenységgel. Nincs új a nap alatt, amely – nem lévén más dolga – egyforma unalommal süt mindkettőre.

„Amíg a modern ember közszemlére nem tette közönségességét, lehetséges volt a szex méltóságáról vagy szégyenéről beszélni.”

Ó, szégyen! Ma már jószerivel csak annak perverzitásáról lehet beszélni! S ráadásul minél becstelenebb módon teszik, annál nagyobb elismerésre tartanak igényt!

A modern társadalom egyre növekvő mértékben párzási időszakban levő állatok sűrű forgatagává redukálódott.

Ebben az a legérdekesebb, hogy párzani mind párzik, de szaporodásra már jóval kevésbé képes. A modern társadalom sok más mellett a szaporodást is kiszervezte a harmadik világba, hogy neki csak a párzás öröme maradjon. De ez az öröm rövid időn belül ürömmé változik.

„Már a modern ember arcára vetett puszta pillantásból következtethetünk arra, hogy mily téves dolog etikai értéket tulajdonítani szexuális viselkedésének.”

Ha pedig ez így van, akkor valóságos jótétemény a maszkviselés.

„A nemiség problémái ott kezdődnek, ahol a modern ember szerint véget érnek.”*

S mivel a nemiség problémái a modern ember szexuális gyakorlatában nagyon korán véget érnek, ezért a nemiség dolgában a modern világ még csak a kezdet kezdeténél tart.  

Minden lélek sebzett, de a modern lélek bűzlő.

Valószínű, hogy ez a kellemetlen szag az oszlásnak indult lélek miatt kereng a levegőben. Türelem, már nincs sok hátra ahhoz, hogy végleg eloszoljon. Addig is valami jó erős sprayhez kell folyamodni.

„Csak az az intelligencia lehet optimista, amely a modern civilizációban már megszimatolja a dögszagot.”

Annak ellenére, hogy ez a szag igen átható, a modern világban meglehetősen kevés azon intelligenciák száma, akik optimistának nevezhetők. Persze nem is pesszimisták; csak kórosan alulfejlett a szagérzékük.

„A modern civilizáció: fehér mérnök találmánya fekete király számára.”

„Ez kérem súlyos rasszizmus!” – mondják ma. (Nem mintha ettől nem lenne igaz a fenti megállapítás.) De ha jól meggondoljuk, a tételt nem is lehet megfogalmazni anélkül, hogy valamilyen kisebbséget meg ne sértenénk vele. Ha a fekete király helyett nőt írunk, akkor a feministák tiltakoznak, ha gyermeket, akkor a gyermekvédők, ha pedig állatot, akkor az állatvédők. Akkor legjobb, ha meghagyjuk az eredeti változatot.

„A tökéletes butaság a fehér, felnőtt, modern és fejlett ember sajátja.

A néger végtére is mindig rejteget fétiseket a faliszekrényében.”

Ilyesmit botorság feltételezni a fehér, felnőtt, modern és fejlett ember részéről, aki mindenekelőtt önmagában hisz. A néger viszont a szellemekben is. Nagy kérdés, hogy melyikük előtt tárja fel magát mélyebben a világ.

Modernnek lenni azt jelenti, hogy hidegen szemléljük az idegen halált, a sajátunkéra pedig sohasem gondolunk.

Ez a halhatatlanság olcsó, mezítlábas, lábszagú válfaja: az idegen halál mindig másoké, a sajátom soha nincs magam előtt, ergo sose halok meg. Rilkének lenne ehhez egy-két szava.

„A modern nagyváros csak kloákákat hagy örökül a jövőbeni archeológusoknak.”

Itt persze nem arról van szó, hogy a modern nagyvárosból csak a szennyvízcsatornák maradnak fenn, hanem arról, hogy a modern nagyváros, úgy ahogy van, egyre inkább egy nagy kloáka.

A modern metropolisz nem város, hanem betegség.*

Mégpedig fertőző betegség, országról országra, kontinensről kontinensre terjed. Most éppen Afrika van soron, hogy azonmód elkapja.

„A modern lelkek még csak nem is szétrothadnak; oxidálódnak.”

A vas és az acél oxidálódását közönségesen rozsdásodásnak nevezik. No mármost, amikor a modern lelkek, ahelyett, hogy egyszerűen szétrothadnának, oxidálódnak, akkor hosszú ideig szennyezik a környezetüket, meg persze a jobb sorsra érdemes lelkeket is.

A modern lelkek világa valóságos rozsdatemető.

„A modern arc rútsága etikai jelenség.”

Hát akkor itt az ideje a ráncfelvarrásnak, hajültetésnek, botox-kezelésnek, a legkülönfélébb plasztikai beavatkozásoknak. De az etikai részt, az etikumot nem lehet plasztikával eltüntetni.

„A modern történelem kézikönyvei a csőd leltárkönyvei.”

Ez a gondolat, olykor az egész történelemre kiterjesztve, másoknál is megjelenik. Talleyrand szerint pl. a történelem az emberiség baleseti krónikája, egy kortárs szerző pedig úgy fogalmaz, hogy „a történelem könyve: egy démon stílusgyakorlata, sok-sok vörös javítással.”

Becsukhatjuk a leltárkönyvet. Túl sok vér szivárog ki a lapjai közül.

„A modern politikai tanok alkalmazkodásképes ideológiákat rejtenek magukban.

Az utolsó politikai eszme a Sacrum Imperium volt.”

Talán azért, mert ennek még nem kellett gazsulálnia. Ez az Impérium még tudta a helyét ég és föld között. Ugyan a rákövetkezők is tudták, csak az a hely az ő esetükben nem az égi és a földi, hanem a földi és a földalatti között volt.

„A maximalizálás modern kori, az optimalizálás viszont civilizált imperatívusz.”*

Ezért beszélnek például profitmaximalizálásról; ellenben a profitoptimalizálás kifejezés teljes képtelenség.

„Minden modern kori vállalkozás legfőbb ismertetőjegye a technikai apparátus bonyolultsága és hatalmas mérete, valamint a végtermék jelentéktelensége között érzékelhető kontraszt.”*

Ha pedig ezt valaki nem hiszi, elegendő egy egyszerű példát felhozni: valamely egyetem intézményi átvilágítását annak akkreditálása során, ahol hegyek vajúdnak, és sokszor még aprócska egerek sem születnek. S ha ez a helyzet kicsiben, akkor milyen lehet nagyban?

A modern társadalom nem az életre, hanem szolgálatra nevel.

A tétel igazságán mit sem változtat, hogy Gómez Dávilának itt nem a „szolgálat”, hanem a „szolgaság” szót kellett volna használnia. Ettől persze a szolgálatra neveltek is megérdemlik a jutalomfalatot!

„A szokások növekvő szabadsága a modern társadalomban nem szüntette meg az otthoni konfliktusokat.

Csak a méltóságtól fosztotta meg őket.”

Ezért került előtérbe a jogok védelme a családban. Ahová más eszközök, szokások – tekintély, hűség, hála, tisztelet, elismerés, bizalom, szeretet stb. – híján csak a jog igazgat, ott már súlyos bajok vannak.

„A modern társadalom oly gyorsasággal aljasodik el, hogy minden új reggel nosztalgiával szemléljük a tegnapi ellenfelet.

A marxisták számunkra már kezdenek a Nyugat utolsó arisztokratáinak tűnni.”

No, túlzásokba azért ne essünk! Értem én, hogy Gómez Dávila mit akar mondani, de a marxistákat az arisztokratákkal társítani azért mégiscsak sok! Ettől a marxista nem lesz több, az arisztokrata viszont jóval kevesebbé válik.

„A modern világ bűnössége nagyobb a „chaumières” (kunyhók) lerombolása, mint a „chateaux” (kastélyok) felgyújtása miatt.

Ami a XIX. század során kialszik, az az egyszerű emberek méltósága.”

Pedig a modern világ azzal az ígérettel lépett színre, hogy most majd végre igazságot szolgáltat a közembereknek, a néptömegeknek (sans-culotte-ok, proletárok, muzsikok, fellahok tömegeinek). S mi lett mindennek a vége? Az, hogy a modern világ csak felhasználta őket saját céljai megvalósításához. Becsapás ez felsőfokon.

„Csak a modern világ sűrű bozótosából kikeveredve látjuk meg az utat a messzeségben.”

A modern világ eredetileg úgy lépett színre, hogy majd tiszta, nyílegyenes utakat vág a létezés sűrűjében. Mostanra eljutottunk oda, hogy ez az általa kiépített úthálózat még áttekinthetetlenebb lett, mint amilyen az eredeti sűrűség volt, valóságos dzsungelként vesz körül bennünket. Minden tisztelet azoké a keveseké, akiknek sikerült kijutni ebből a dzsumbujból.

„Azok növekvő száma, akik a modern világot ’elfogadhatatlannak’ tartják, akár még erősíthetne is bennünket, ha nem tudnánk, hogy ugyanazon meggyőződések rabjai, melyek e világot elfogadhatatlanná tették.”

Tipikus esete ennek azok egyre csökkenő száma, akik néhány évtizeddel ezelőtt büszkén és hivalkodva nem átallottak magukat posztmodernnek nevezni; vagyis olyanoknak, akik már „túl vannak” a modernségen, holott mást sem csináltak, minthogy a posztmodern hóbortból hasznot húzva maguknak szüretelték le a modernitás legédesebb szőlőfürtjeit.

„Ahhoz, hogy a modern világ dicső nevekkel páváskodhasson, ellenségei nevét kell citálnia.”

Annál is inkább, mert a modern világ egyre inkább anonim lesz; hiába emel neveket a magasba, azok rövid tündöklés után mind megfakulnak. Csak a team-munka arat. Ezzel szemben a modernség valamely régi, derék ellenfelének neve – mint amilyen Baudelaire, Blake, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche vagy Dosztojevszkij – évszázadokon át fennmarad, nem fog rajta az idő. A XXI. századot már a szinte teljes névtelenség jellemzi.

Az egyedüli szobrok, melyek lerombolására a modern világ nem érzi késztetve magát minden húsz évben, az ő ellenségeinek a szobrai.

Kelet-Európa az utóbbi száz évben nagyjából tartotta is magát ezekhez a húsz évenkénti szobordöntögetésekhez. Nyugat-Európában és Amerikában viszont már évszázadok óta nem került sor ilyesmikre. Sebaj, most aztán bepótolják! S az eredményeit látva szinte behozhatatlan előnyre tesznek szert velünk szemben!

„A modern világ három, egymástól független kauzális sorozat, a demográfiai expanzió, a demokratikus propaganda és az ipari forradalom összefolyásából ered.”*

Megszűnése pedig úgy következik be, hogy először a demokratikus propaganda felszámolja a demográfiai expanziót (jelenleg itt tartunk), utána pedig az ipari forradalom az első kettőt.

„A reakciós téved, midőn feltételezi, hogy a demokrata elutasítja az érveit, de osztja a viszolygásait.

A modern világ egy disznól, melynek posványában a mai ember örömmel hempereg.”

Szegény reakciós magára marad, ha még a vele vitában álló demokrata is belemerül a posványba. Joga van persze hozzá, hiszen a dagonyázás is emberi jog. Klímavédelmi okok miatt pedig óvni kell a posványt a kiszáradástól.

„A modern világ rútsága titáni munkát tett szükségessé.”

Meghiszem azt! Hiszen egy alapvetően szép világot kellett rúttá tenni! Csoda, hogy ebbe a herkulesi feladatba nem rokkant bele a modernitás!

A modern világ olyan megoldásokkal oldja meg a problémáit, melyek rosszabbak ez utóbbiaknál.

Tökéletes példája ennek az, amikor, akár időlegesen is, szénerőművekkel helyettesíti az atomerőműveket. Olyan ostobaság ez, melytől az embert kirázza a hideg. Főleg télen.

„A modern világ ellenségei a XIX. században a jövőben bízhattak.

Ebben a században [XX. század] csak a múlt csupasz nosztalgiája marad.”

És mi legyen velünk, XXI. századiakkal, akik előtt már sem a jövő, sem a múlt nem kínál kiutat? Maradjunk a jelen foglyai? Örök jelenre ítéltettünk? Az Úr legyen velünk!

„A modern történelem két ember közötti dialógus: az egyik Istenben hisz, a másik istennek hiszi magát.”

Az azért túlzás, hogy ezt a viszonyt Gómez Dávila dialógusnak nevezi: ezek az emberek ugyanis tűzzel-vassal irtották egymást; mára finomodtak a módszerek, de a lélek mélyén megbúvó gyilkos düh lényegileg ugyanaz.

„A tudatalatti elbűvöli a modern mentalitást.

Merthogy kedvelt ostobaságait megcáfolhatatlan hipotézisekként helyezheti el ott.”

Igen, a tudatalatti egyszerre tölti be a lelki szemeteskuka és a dúsgazdag kincsestár szerepét. Gusztus kérdése, hogy ki melyiket választja. Turkálni mindkettőben lehet.

Modern mentalitásnak a főbűnök igazolásának folyamatát nevezik.

Jelenleg még csak az igazolásuknál tartunk, de nincs már messze az az idő, amikor a megszüntetésük kerül majd napirendre, de csak azért, hogy aztán, némi idő elteltével, erényekké avassák azokat. A hét főbűn heves versenyben áll egymással ezen a téren. Megállapítható, hogy napjainkban a bujaság toronymagasan megelőzi az összes többit.

„A világnak a modern mentalitás általi fogalmi szennyezése súlyosabb, mint a környezet szennyezése a jelenkori ipar által.”

Nocsak, nocsak! Úgy tűnik, hogy a kultúrszemét felhalmozásának nagyságrendje már 50-60 évvel ezelőtt szemet szúrt némelyeknek. Azóta aztán a kultúra és a környezet szennyezése is alaposan belehúzott, és ember legyen a talpán, aki meg tudná mondani, melyik vezet ebben. A különbség abban van, hogy a kultúra szennyezése talán nehezebben látható, bár utóbbi időkben már a környezeti szennyezés eltüntetéséért, szőnyeg alá söpréséért is sokat tesznek.

„A nevelés célja az individualitás semmibevevése.

Részben ezen oly nyilvánvaló igazság elfeledéséből ered a modern söpredék.”

A jelenlegi nevelés tulajdonképpeni célja – bármit hazudozzon is egyébként – a tömegember kitenyésztése, mert manapság erre van szükség a futószalagtól kezdve a multiknak végzett irodamunkával bezárólag. A tömegemberből pedig nem születik minőség; jól tudta ezt már Ortega. Az pedig, hogy egyébiránt söpredék lesz belőle, járulékos mellékhatás, de az is lehet, hogy nem is titkolt célja a modernitásnak.

„A modern világ számára nincs más megoldás, mint az Utolsó Ítélet.

Igazán véget érhetne már.”*

Ilyen könnyen azért nem érnek véget a dolgok. A modern világ még sokáig elvegetál; a vége pedig talán a világ végét is jelenti egyúttal. Merthogy maga a modern világ az Utolsó Ítélet. Vagyis nem úgy áll a helyzet, hogy az ember majd valamilyen büntetést kap a modern világért. Maga ez a világ a végső büntetés.

(Folytatása következik)

(A szerző professor emeritus, a PBK tagja)

(A *-gal jelölt aforizmákat Pávai Patak Márta, a többit Csejtei Dezső fordította.)